Mga aklat ng Falun Dafa

 

“ Sa katunayan, gaano man karaming mga artikulo an gaming ilathala, sila ay mga kagamitan lamang pang-komplementaryo sa Zhuan Falun. Ang Zhuan Falun lamang ang tuany na makakagabay sa paglilinang ng isang tao. Ito ay napaplooban ng mga nakatagong kahulugan na nagmumula sa antas ng pangkaraniwang tao hanggang sa walang kapantay na antas. Habang ikaw ay patuloy na naglilinang, ang Zhuan Falun ay palaging gagabayn ang iyong pa-angat sa paglilinang.” – Li Hongzhi

Zhuan Falun (Turning the Law Wheel)
By Li Hongzhi

Ang Zhuan Falun ay nagging isang best seller (pinaka-mabentang aklat) sa Beijing, China noong 1996, at hindi sa walang kadahilanan lamang. Ang Zhuan Falun, ang pangunahing aklat sa kasanayan ng Falun Dafa, ay hindi isang ordinaryong aklat. Ang mga nilalaman at aral ay walang nagawang makaligtaan upang muling ipaliwanag ang qigong at kasanayan sa paglilinang. Hgit pa, ang libro ang gumagabay sa Falun Dafa mula noong ito ay isang pagsasanay na ginagawa ng 200 libong taop sa tsina hanggang sa isang pinili ng higit sa 100 milyon sa buong mundo. Binago nito ang milyong-milyong buhay, ipinanumbalik nito sa mga tao ang kanilang higit na kalusugan at tinulungan silang makapagsanay ng isang tunay na paglilinang na nakabatay sa mataas na prinsipyo. Ang kalaliman ng librong ito ay hindi kayang mailarawan sa salita lamang – ito ay isang bagay na kinakailangan maranasan ng isang tao. Simula nang ito ay ilathala noong 1995, ang Zhuan Falun ay naisalin na sa higit sa isang dosenang mga wika, at may iba pang mga pagsalin ang parating.

Ang Zhuan Falun ay isang komprehensibong pagpapaliwanag ng Falun Dafa na sumasaklaw sa pagitan ng malawak na kalipunan ng mga paksa, at nagsabog ng liwanag na kung saan ay walang ibang manunulat ang mayroon. Ang  Zhuan Falun ay nagdala ng walang hanggang nakatagong kahulugan ng Falun Dafa – ito ay ang gabay sa kasanayan ng Falun Dafa. Ang Wika nito ay ganoon pa man ay nanatiling madaling maintindihan at magaganda, sa kadahilanang ang aklat ay kinuha mula sa pampublikong pagtuturo ni G. Li sa Tsina simula 1992-1994. simula sa Iskolar at Opisyal ng Gobyerno hanggang sa magsasaka ng bansa at mga retirado na, mga tao mula sa iba’t-ibang katayuan sa buhay ay napakilos ng Zhuan Falun upang magsimulang magsanay ng Falun Dafa. Ang libro ay gumagabay sa pagsasanay ng Falun Dafa para sa parehong bago at beteranong mag-aaral. Ang kasanayan lamang ang ganap na nakapag-patunay ng kahalagahan ng librong ito.

Pangunahing nilalaman ng Zhuan Falun ay napapalooban ng mga pagpapaliwanang sa:

 • Ang pinagmulan ng qigong at ang matagal nang nakalimutang kahulugan ng “paglilinang”

 • Ang ugat ng karamdaman, at ang pangkalahatang pag-aalis nito

 • Ang Karma: pinagmulan nito, epekto, at pagbabago nito tungo sa kabutihan (birtud)

 • Kaugnayan ng Falun Gong at Qigong, Budismo, Taoismo, at iba pang pamamaraan sa paglilinang

 • Ang kahulugan at katungkulan ng kakayahang sobrenatural

 • Ang katanungan ukol sa pagkain ng karne at ang usapin ng hindi-maiwaksing hangarin (attachment)

 • Tunay, magkakasamang-pagsasagawa sa paglilinang ng katawan at isip

 • Ano ang Kalinawagan, at ano ang Ganap na Kaisan


Falun Gong (Law Wheel Qigong)
By Li Hongzhi

Sa paglalathala ng Falun Gong noong 1993, si G. Li HOngzhi panghabang-buhay na binago ang mukha ng pagsasanay ng qigong sa Tsina at, ipinaabot rin, sa lahat ng dako ng mundo. Sa unang pagkakataon, ang orihinal, malalim na prinsipyo ng qigong ay nagawang kagyat na handa na para sa pangkalahatang publiko. Isa pa, ang malakas na pagsasanay ng Falun Dafa at ang kabutihang dulot nito ay makukuha at handa na para sa lahat. Subalit sa loob lamang ng ilang taon daan-daang libong katao sa Tsina ang lumapit upang mag-aral ng Falun Gong sa pamamgitan niyon “Aklat”. Ang isang tao ay nahihirapang makakuha ng libro na may kaparehong bigat sa kasalukuyan ng panahon.

Ang Falun Gong simula noong ito ay isalin sa aabot na isang dosenang wika, ay naisagawang ang Falun Dafa ay maituro sa iba’t-ibang Kultura at Kontinente; sarili nitong napatunayan na lagpasan ang hangganang kultural. Ang Falun Gong ay isang pagpapakilalang aklat, sistematikong pinaliwanag ang pagsasanay sa Falun Gong sa simple, madaling maunawaang wika. Kaya nga ito ay nagsisilbing isang perpektong daan upang umpisahan ang pagsasanay. Ang kalaliman nito ganoon pa man ay malayong higit na mas mabuti kaysa ibang aklat ng qigong.

Pangunahing nilalaman ng Falun Gong ay napapalooban ng mga pagpapliwanag sa:

 • Ano ang qigong, kasama rito ang pinagmulan nito, ang layunin at epekto

 • Kaugnayan ng Falun Gong sa Qigong at Budismo

 • Ang pinagmulan, kahulugan at tunay na pag-aalis ng mga karamdaman

 • Ang tunay na kahulugan ng magkasamang-pagsasagawa ng paglilinang ng katawan at isip

 • Papaano isagawa ang mga ehersisyo ng Falun Gong (may paglalarawan at pagtuturo sa pamamgitan ng mga litrato)

 • Detalyadong pagpapaliwanag kung papaano isagawa ang mga ehersisyo, katungkulan at nakapambihira.

 


Essentials for Further Advancement
By Li Hongzhi

Kilala sa lahat ng  nagsasanay ng Falun Dafa bilang “napaka-halaga”, ang gawang ito ay isang koleksyon ng karagdagang kasulatan ni G. Li Hongzhi. Ang mga kasulatang ito ay maaring ituring bilang isang ibayong pagpapaliwang sa Zhuan Falun ni G. Li. Ang anyo na kanilang inaangkin ay medyo iba-iba, sumasakop mula sa mga artikulo at sulat hanggang sa mga tula. Ang mga nilalaman ay may apat na taong panahon at petsa pabalik noong 1995 – ang taon na tinigilan na ni G. Li ang pampublikong pagtuturo sa Tsina. Sila ay maaring maunawaan bilang isang komentaryo sa mga nagaganap sa daigdig ng Falun Dafa simula paglalathala ng dalawang iba pang akda ni G. Li. Ang maliliit na bahaging ito ay nagsasabi ng obserbasyon ni G. Li na mahalagang sambitin ukol sa pag-unlad sa bawat mga nagsisipagsanay at magbigay ng suhestiyong pagtutuwid para sa mga pag-uugali. Tinutukoy ni G. Li ang  maraming mga tiyak kaganapan at pangyayari, kabilang ang tanyag na “kaganapan sa Zhongnanhai” noong April 25, 1999, ang araw na ang higit sa 10,000 nagsisipagsanay ang nagpunta sa Bakuran ng pamunuaan ng Komunistang Tsina sa Beijing upang manawagan para sa kanilang mga karapatan. Ang likhang ito ay isang mahalagang bahagi sa kasanayang Falun Dafa para sa maraming mga mag-aaral – isang nagbibigay tulong ng tiyak na pananaw sa kasalukuyang pag-unlad. Ang bawat isa ay ninanais na napag-aralan muna ang Zhuan Falun bago basahin ang akdang ito.

Ang mga aklat sa itaas, gayun din ang iba pang akda ni G. Li Hongzhi, at ang Ehersiyong-Video ay maaaring i-download ng walang bayad mula sa internet.

 

[ Home Ano ang Falun Dafa?  l  Ehersisyo ng Falun Dafa  l  Aklat ng  Falun Dafa  l  Paano Magsimula?  l  Lugar ng Pagsasanay
 

Lahat po ng  Gawain sa Falun Dafa ay Bukas sa Publiko at walang bayad


Huwag Mag-alinlangan, Makipag-ugnayan (Paki-click rito)

JB54321@FastMail.Fm