Presidente Bush, Pigilan mo siya sa Pagpatay !

 

Noong seremonya sa white house para kay Hu Jintao, pinuno ng rehimeng Koministang Tsina, si Dr. Wenyi Wang ay sumigaw, “Presidente Bush, pigilan mo siya sa Pagpatay!”

 

COURAGE: Dr. Wenyi Wang (left) faces up to six months of imprisonment for interrupting Hu Jintao's speech. Sitting next to her is "Annie," ex-wife of a surgeon who harvested organs from living Falun Gong practitioners at the Sujiatun death camp. On the poster behind them the two smaller photos show the bodies of two Falun Gong practitioners whose organs were harvested. (Lisa Fan/The Epoch Times)

Bakit?

 Ang dalawang nagbigay ng impormasyon ay ibinunyag kamakailan na ang mga nagsisipagsanay ng Falun Gong at iba pang mga bilanggo ng Konsyensya (nakulong dahil sa politikal o’ relihiyosong paniniwala, na madalas ay walang sala) ay ginagamit para sa pangunguha ng buhay na mga organo (bahagi ng katawan), pagkatapos ay ikini-kremeyt (cremated) sa Suijatun, sa hilagang-silangang Tsina. Ang kampo sa Suijatun, ngayon ay “nilinis na,” ay isa lamang tipak sa gabundok na yelo.

 Ang ikatlong nagbigay ng impormasyon ay nagsalita, at ang karagdagang ebidensya ay nagbigay liwanag. Ang isang Tsinong Web sites ay nagpapalatastas na ang mga organo ay maaaring makuha sa loob lamang ng  iilang araw o’ linggo kumpara sa taon sa Estados Unidos. Ang ilang  Web sites na nagbebenta sa mga dayuhan ay hayagang ina-anunsyo na ang mga organo ay mula sa mga buhay na donors (tao na magbibigay/kukuhanan ng organo).

Ang ebidensya ay napaka-lakas: ang Tsina ay mayroong isang malawak na pinagkukunan ng buhay na mga organo at isang mabilis na lumalaking negosyo sa paglilipat (transplants) ng mga organo.

Si Dr. Wang, isang doktora sa medisina, ay gumugol ng mga buwan upang makakalap ng mga ebidensya sa labag-sa-batas na pangunguha ng Tsina sa mga organo ng mga tao. Sinabi niya, “bilang isang Doktor, minsan ako ay sumumpa upang magligtas ng mga buhay. Hindi ko matanggap ang ganoong hindi-makataong mga krimen. Wala akong magawa kundi ang maiyak.” (tingnan ang  “a cry to awaken our conscience, “ http://www.theepochtimes.com)

 Si Kongresman Dana Rohrabacher ng California ay nagpadala ng sulat kay Presidente Bush na hinihikayat ang presidente na “ imbestigahan ang paratang ng ilegal na pangunguha ng mga organo at kremasyon sa mga Tsinong Kampo ng Pagpatay.” Ang sulat ay pinirmahan ng 81 kinatawan mula sa magkabilang partido: “tayo bilang mga Amerikano (Pilipino) ay hindi dapat maging kasabwat sa ganitong krimen sa pagsasa-walang-kibo na lamang. Ang kasaysayan ay   huhusgahan tayo kung ating pipiliin na talikuran ang ganito na kapag nahaharap sa tunay na hindi-mailarawang pagdurusa ng mga tao na ganitong antas.”

*****

 Please visit for more information:

 

·        www.FalunInfo.net

·        www.theepochtimes.com